Tootekataloog

Uue kasutaja registreerimine

reeglitega

1. Üldsätted
1.1. Käesolevad ostja-müüja reeglid (edaspidi „reeglid“) on ühendatud tehinguga seotud Pooli juriidiliselt siduvaks dokumendiks, mi ssätestab Osja ja Müüja õigused, kohustused ja vastutuse ostes kaupu poest www.hairfree.lt (edaspidi „e-pood“)
1.2. Müüja jätab endale õiguse teh aigal ajal õigusaktidega kooskõlas muduatusi, parandusi või täiendusi antud Lepingu tingimustes. Ostjat teavitatatkse sellest e-poe kodulehel. Kaupade ostmiseks e-poest kohustub Ostja olema teadlik tellimuse esitamise ajaks Lepingus toodud tiongimsutest.
1.3. Õigus osta e-poest kaupu on:
1.3.1. täiskasvanud teovõimelistel isikutel, kelle teovõimet ei ole kohtuotsuse alusel piiratud
1.3.2. alaealistel isikutel, vansues 14-18 aastat vanema või eestkostja nõusolekul, va nende isikute isikliku sissetuleku olemasolu korral
1.3.3. juriidilistel isikutel
1.3.4. kõikide eelpool nimetatud isikute volitatud esindajatel
1.4. Müüja sertifikatsiooni alusel tagatakse, et vastavalt Reeglite punktile 1.3 on Ostjal õigus antud e-poest kaupu osta.
1.5. Ostja-müüja vaheline leping loetakse sõlmituks alates ostja vajautamisest nupule „kinnita tellimus“, kui ta saab peale seda valida oma isikliku ostukorvi sisu e-poes, valida arve saamise viisi ja läbi vaadata Müüja eeskirjad (vt punkt 5 „Kaupade tellimine, hinnad, maksmise kord ja tingimused“).
1.6. Iga leping, mis on sõlmitud Ostja-Müüja vahel, salvestatakse e-posti teel e-poes.

2. Isikuandmete kaitse
2.1. Ostja võib tellida kaupu e-poest.
2.1.1. salvestades e-poes oma isikuandmed, mis on vajalikud registreerimiseks
2.1.2. registreerimata antud e-poes
2.2. Kaupade tellimisel Reeglites punkt 2.1 sätestatud info alusel peab Ostja märkima Müüja poolt eelnevalt esitatud punktide alusel vajaliku teabe ja isikuandmed: nimi, perekonnanimi, kaupade kohaletoimetamise aadress, telefoninumber ja e-posti aadress
2.3. Pärast „Reeglite“ kinnitamist nõustub ostja andma oma isikuandmed Müüjale kasutamiseks punktis 2.2 isikuandmete kohta käivate sätete alusel, turunduse ja rekalami eesmärgil.Ostja nõustub ka sellega, et ta annab sellega nõusoleku veebiadministratsiooni poolt e-posti täitmsieks.
2.4. Väljendades oma nõusolekut, et tema isikuandmeid võib töödelda kaupade ja teenuste e-poest ostmisel, annavad nii Müüja kui Ostja, et nende poolt määratud aadresse võib kasutada tellimuse täitmiseks
2.5 Registreerides e-poes ja esitades tellimuse, on Ostja kohustatud hoidma oma andmeid ja neid mitte kellelegi avaldama.

3. Ostja õigused j akohustused
3.1. Ostjal on õigus ost akaupu e-poest käesolevas „Reeglites“ sätestatud tingimustel ning muude käesoleva e-poega seotud õigusaktide sätete alusel.
3.2Võttes aluseks Läti Vabariigi Majandusministeeriumi kehtestatud korraldust, mi son vastu võetud 17. August 2001 a“Kaupade ja teenuste müügi lepingute sõlmimine ja selelks kasutatavad sidevahendid“, on Ostja lõigus taganeda Ostu-müügi lepingust, teatades selelst Müüjale vähemalt 7 (seitse) tööpäeva alates kaupade tarnimise hetkest, va juhul, kui leping on juba sõlmitud.
3.2.1. audio- ja videoteosed ning fonogrammid eelistatud audio-videokandjal, arvutiprogrammide pakkumise või Ostja kompromisspaketid
3.2.2. ajalehtede, ajakirjade ja perioodiliste väljaannete kohaletoimetamine
3.2.3. osalemine mängudes ja loteriides
3.3. Ostjal on õigus kasutada punktis 3.2 määratud õigust vaid juhul, kui kaup ei ole vigastatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud ja kaup ei ol ekasutatud.
3.4. Ostj aon kohsutatud võtm avastu tellitud kauba ja maksma selle eest nõutud ning kindlaks määratud hinna.
3.5. Kui Ostj amuudab registreerimisvormis oma andmeid, kohustub ta sellest viivitamatult teada andma ka Müüjale.
3.6. Ostja kohsutub mitte avaldama kolmandatele osapooltele oma andmeid. Ostja andmete kadumisel teavitab ta viivitamatult Müüjat selelst Lepingu jaotises „Side“ toodud sätete alusel.
3.7. Kasutades e-poe teenuseid annab Ostja oma nõusoleku, et ta nõustub „Reeglites“ välja toodud sätetega ja kohustub neid täitma ning ühtlasi mitte rikkuma Läti Vabariigi seadusakte.

4. Müüja õigused ja kohustused
4.1. Müüja kohustub looma kõik tingimused e-poe teenuste nõuetekohaseks kasutamiseks.
4.2. Kui Ostja kahjustab mingil viisil e-poe stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata peatada või piirata Ostja e-poe kasutamsie õigust või erandjuhtudel tühistada kasutaja e-poe registreerimine.
4.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsust, mis puudutab tema isikuandmeid ja nende kasutamist e-poe registreerimisvormil.
4.4. Müüja kohsutub andma Tellija tellitud kauba talle kätte Ostja poolt märgitud aadressil.

5. kaupade tellimine, hinnad, maksmise kord, tähtajad
5.1. Ostja saab kaupu osta e-poest 7 päeva nädalas ööpäevaringselt.
5.2. Leping jõustub alates hetkest, kui Ostja vajutab nupule „Kinnita tellimus“ ja müüja saadab selle kohta omapoolse kinnituse Ostja poolt märgitud e-posti aadressile.
5.3. Hinnad e-poes ja tellimuse kinnitusel on esitatud littides, sh käibemaksuga.
5.4.Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:
5.4.1. arveldamiseks teenuste kasutamise eest internetipangas ja elektroonilise pangasüsteem ikasutamiseks peab Ostj aolema allkirjastanud vastava teenus ekasutamsie lepingu Swedbank, SEB, Nordea või Citadele esindusega. Ostjakannab kaupade eest raha üle e-poe arveldusarvele. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sel juhul pangal, sest kõik e-poe tehingud tehakse läbi elektroonilise panga Müüja ja Ostja vahel.
5.4.2. pangaülekandeg atasumisel ettemaksuarve alusel, kui Ostja kannab raha e-poe arveldusarvele pärast oma süsteemiga ühendamist, tellimust kinnitavat paberkandjal väljatrükki või sularahatehingut panagakontoris.
5.4.3. osamaksetena, kasutades liisingufirmade teenuseid
5.4.4. sularahas tasumine kauba kättesaamise hetkel
5.5. Ostja kohustub tasuma kauba eest koheselt. Tellimuse koostamine ja samuti tarnetähtaja määramine toimub ainult pärast kauba eest tasumsit.

6. Kaupade kättetoimetamine
6.1. Kaupade valikul kohsutub Ostja andma täpse aadressi, millel ta soovib tellitud kaubad kätte saada.
6.2. Ostja on kohsutatud kaubad vastu võtma isiklikult. Kui Ostjal puuduvad võimalsued võtta tellitud kaubad vastu enda poolt määratud aadressil, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone halva tarne kvaliteedi üle.
6.3. Tarnitavad kaubad toiemtab kätte Müüja isiklikult või volitab selleks vastavalt kullerit.
6.4. Müüja kohustub andma ostja tellitud kaubad viimasele üle määratud tähtajaks ning kaubad peavad vastama tootekirjeldustele. Need kuupäevad on ligikaudsed ning neid ei kohaldata juhtudel, kui tellitav kaup puudub laost ning Ostjat informeeriti tellitava kauba puudunmsiest. Kui Ostja on nõus, võib erandjuhtudel hilineda kaubavedu ettenägematutel ja tarnijast mittesõltuvatel põhjsutel.Sellisel juhul võtab Müüja koheselt ühendust Ostjaga ja koordineerib kauba tarnetingimused.
6.5. Kõikidel juhtudel vabaneb Mõüüja vastutusest kaupade kättetoimetamise tähtaja rikkumise eest, kui kaupu ei olnud võimalik Ostjale kätte toimetada Ostjast tulenevatel põhjustel või Müüjast mitte tingitud asjaoludel.
6.6. Ostja Kohsutub igal juhul viivitmatult teavitama Müüjat, kui kaupade kättesaamisel on pakend saanud lööke või on pakendit muul viisil kahjsutatud, või pakendis puuduvad osad tooted või kauba kvaliteet ei vasta nõuetele.
6.7. Kõikide võimalike rikkumiste kohta kauba kättesaamisel peab Ostja esitama Kullerile allkirjastatud dokumendi, milles on täposelt kirjas rikkumised või puudujäägid konkreetse tellimuse suhtes. Vikimisi vabaneb Müüja vastutusest, kui ostja ei ole kirjalikku dokumenti Kullerile esitandu nimetatud toodete puudujääkide osas.

7. Kaupade kvaliteet ja garantii
7.1. Andmed iga e-poes müüdava kauba kohta on lisatud kaubaga kaasasolevale selgitusele.
7.2. Müüja ei vastuta võimalike ebakõlade eest toote värvuse, kuju või muude parameetrite osas, kui need ilmnevad Ostja kasutuses olnud arvuti monitori eripärade tõttu.
7.3. Teatud liiki kaupade puhul annab Müüja garantii kvaliteedi eest teatud aja jooksul määratud tähtajaks ja määrab ära ka muud tingimused, mis on välja toodud ka nende kaupade kirjeldustes.
7.4. Müüja ei anna teatud kaupadele garantiid, mis ei vasta kaupade jaoks kindlaks määratud kvaliteedinõuetele.

8. Kaupade tagastamine ja asendamine
8.1. Müüdavate kaupade puuduste kõrvaldamine, asendamine ja tagastamine Müüjale on kooskõlastatud Läti Majandusminsiteeriumi välja antud määrusega kaupade asendamise ja tagastamise kohta, nr 217, 29. juuni 2001 a.
8.2. Kui ostja on Reeglites nimetatud punktiga 8.1, on ta kohustaud teavitama Müüjat läbi sidevahendite, mis on näidatud e-poe kontaktide osas ja täpsustama tagastatava kauba ning numbri ja tagastamise põhjuse.
8.3. Kauba tagastamisel peab Ostja vastama järgmistele tingimustele:
8.3.1. Tagastatav toode peab olema esialgses originaalpakendis
8.3.2. Ese ei tohi olla Oastja poolt kahjustatud
8.3.3. Kaup peab olema kasutamata ja ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (sildid ei ole kahjustatud, ära rebitud, kaitsekile on olemas jne) (see kõik ei kehti ebakvaliteetse kauba puhul)
8.3.4. tagastatavas kaubakomplektis peavad alles olema kõik osad
8.3.5. tagastamisel tuleb kindlasti esitada toote ostmist kinnitav dokument
8.4. Müüjal on õigus mitte aktsepteeritda tagastatavat kaupa, kui see ei vasta punktis 8.3 kerhtestatud nõuetele.
8.5. vigaste või ebakvaliteetsete kaupade tagastamisel kohsutub Müüja asendama need õigete kaupadega
8.6. Juhul, kui Müüja ei saa asendada ebakvaliteetseid või rikutud kaupu, tagastab ta Ostjale makstud summa, miinus tarnehind.

9. Ostja ja müüja vastutus
9.1. Ostja vastutab ainuisikuliselt esitatavate isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei ole registreerimise lesitanud õigeid andmeid, ei vastuta Müüja selle tagajärgede eest ja Ostja on kohustatud kandma kõik võimalikud sellest tulenevate tagajärgedega seotud kahjud ja Müüja võib nõuda Ostjalt otsest kahjude rahalist hüvitamist.
9.2. Ostja vastutab e-poe kasutamise ja selles sooritatud toimingute eest täielikult ise.
9.3. Pärast registreerimist kannab Ostja täielikku vastutust oma isikuandmete andmise eest kolmandatele isikutele. Kui selgub, et e-poe teenuseid kasutab kolmas osapool, siis ühendatakse tema andmed Ostja oamdega ning Müpüja kinnitab selle isiku Ostja esindajaks.
9.4. Müüja ei vastuta, kui kahju tekkimise põhjus on ostja teadmatus vaatamata Müüja soovitustele ja müüjapooslete kohustuste täitmsiele.
9.5. E-poe veebilehel leiduvate teiste viidete all olevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide võüi isikute andmete õigsuse eest ei vastuta käesoleva e-poe isikus olev Müüja, samuti ei kanna ta vastutust nende kohta esitatud teabe või tegevuse haldamise ja kontrolli eest ja ei esinda neid ettevõtteid ega üksikisikuid.
9.6. Süüalune pool hüvitab teisele osapoolele kõik otsesed kahjud.

10. Marketing ja informatsioon
10.1. Müüja võib oma äranägemise järgi algatada erinevaid tegevusi e-poes.
10.2. Müüjal on õigus ühepooslelt ilma ette teatamata muuta tegevuste tingimusi ja samuti neid tühistada. Iga muudatud või tühistamine ja tegevuste kord hakkab kehtima alates ennede sätestamisest.
10.3. Müüja saadab kogu infovahetuse kasutades Ostja poolt registreerimisel kindlaks määratud sidevahendit.
10.4. Ostja saadab kogu endapoolse suhtluse ja küsimused e-poe alajaotises „Kontaktid“ välja toodud telefoninumbrile ja e-posti aadtressile.
10.5. Müüja ei vastuta selel eest, kui ostja ei saa vajalikku infot kätte tänu pakutava internetiühenduse ja e-posti teenuse puudustele

11. Lõppsätted
11.1. Käesolevad „Reeglites“ sätestatud ostja-müüja tegevust puudutavad punktid on kooskõlas Läti Vabariigi seaduste ja määrustega.
11.2. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesoleva Lepingu määruste rakendamisega, tuleb lahendada poolte omavahelise läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vatsavalt Läti Vabariigi seadusandlusele. 

Registreeru