Preču katalogs

Jauna lietotāja reģistrācija

Noteikumiem

1. Vispārīgās nostādnes
1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pusēm obligāts tiesisks dokuments, kurš reglamentē Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces internetveikalā Hairfree.lt (turpmāk – el. veikals).
1.2. Pārdevējs saglabā tiesības jebkurā laikā grozīt, labot vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos reglamentētās prasības. Pircējs tiek informēts el. veikala mājaslapā. Iepērkoties el. veikalā, Pircējam piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma izdarīšanas dienā.
1.3. Pirkt el. veikalā ir tiesības:
1.3.1. rīcībspējīgām fiziskām personām resp. pilngadīgām personām, kuru rīcībspēja nav ierobežota tiesas ceļā;
1.3.2. no 14 līdz 18 gadus veciem nepilngadīgajiem, tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi disponē ar saviem ienākumiem;
1.3.3. juridiskajām personām;
1.3.4. visu iepriekš nosaukto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.4. Pārdevējs, apstiprinot Noteikumus, arī garantē, ka, pamatojoties uz Noteikumu 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības pirkt preces el. veikalā.
1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs el. veikalā sakomplektējis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies norēķinu veidu un, iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, nospiež pogu „Apstiprināt pasūtījumu” (sk. 5. punktu „Preču pasūtīšana, cenas, norēķinu kārtība, termiņi”).
1.6. Katru līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, glabā el. veikals.

2. Personas datu aizsardzība.
2.1. Pasūtīt preces el. veikalā Pircējs var:
2.1.1. piereģistrējoties šajā el. veikalā – ievadot reģistrējoties pieprasītos datus;
2.1.2. nereģistrējoties šajā el. veikalā.
2.2. Pircējam, pasūtot preces Noteikumu 2.1. punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja uzdotajos informācijas laukos ir jānorāda obligātie Pircēja personas dati, kas ir nepieciešami, lai varētu pienācīgi veikt pasūtījumu: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs un el. pasta adrese.
2.3. Apstiprinot šos noteikumus Pircējs piekrīt, ka 2.2. punktā sniegtie Pircēja personas dati būtu administrējami tiešās tirgvedības nolūkā. No šīs piekrišanas Pircējs var atteikties jebkurā brīdi, informējot par to el. veikala administrāciju pa el. pastu.
2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati būtu administrējami atbilstoši preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdevēja el. veikalā mērķiem, Pircējs tāpat piekrīt, ka uz Pircēja norādīto el. pasta adresi būtu sūtāmi informatīvie paziņojumi, kas ir obligāti, lai izpildītu preču pasūtījumu.
2.5. Pircējs, piereģistrējoties el. veikalā un pasūtot preces, uzņemas pienākumu sargāt un nevienam neatklāt pieslēgšanās datus.

3. Pircēja tiesības un pienākumi.
3.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces el. veikalā šajos Noteikumos un citās šī el. veikala informācijas sadaļās paredzētajā kārtībā.
3.2. Pamatojoties uz kārtību, kas paredzēta „Priekšmetu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumos, kad līgumus slēdz, izmantojot sakaru līdzekļus”, kas apstiprināti ar LR saimniecības ministra 2001. g. 17. augusta rīkojumu Nr. 258, Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, paziņojot Pārdevējam par to rakstiski ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no priekšmeta piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgums noslēgts par:
3.2.1. audio un video ierakstu un fonogrammu jebkādos video vai audio ierakstu nesējos, datorprogrammu piegādi un Pircējs sabojāja iepakojumu aizsargājošo materiālu;
3.2.2. laikrakstu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu piegādi;
3.3.3. piedalīšanos spēlēs un loterijās.
3.3. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nebija sabojāta vai pēc būtības nemainījās tās prečskats, kā arī tā netika lietota.
3.4. Pircēja pienākums ir pieņemt pasūtītās preces un par tām samaksāt cenu, par kādu bija vienošanās.
3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati, Pircējam nekavējoties tie jāatjauno.
3.6. Pircējs uzņemas saistības nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam obligāti ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa sadaļā „Kontakti” norādītajiem saziņas līdzekļiem.
3.7. Pircējs, izmantojot el. veikalu, piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas Noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt LR tiesību aktus.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
4.1. Pārdevējs uzņemas pienākumu radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu vislabākajā veidā izmantot el. veikala sniegtos pakalpojumus.
4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja el. veikala darba stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt Pircēja iespēju izmantot el. veikalu vai, īpašos gadījumos, anulēt Pircēja reģistrāciju.
4.3. Pārdevējs uzņemas pienākumu cienīt Pircēja privātuma tiesības uz personisko informāciju, kas pieder Pircējam un ir norādīta el. veikala reģistrācijas formā.
4.4. Pārdevējs uzņemas pienākumu piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

5. Preču pasūtīšana, cenas, norēķinu kārtība, termiņi.
5.1. El. veikalā Pircējs var pirkt visu diennakti, 7 dienas nedēļā.
5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu „Apstiprināt pasūtījumu”, bet pasūtījumu saņēmis Pārdevējs to apstiprina – atsūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto el. pastu.
5.3. Preču cenas el. veikalā un sakomplektētajā pasūtījumā norāda latos, ieskaitot PVN.
5.4. Pircēja norēķināšanās par precēm notiek vienā no šiem veidiem:
5.4.1. norēķināšanās, izmantojot tiešsaistes internetbankas pakalpojumus – tā ir priekšsamaksa Pircēja internetbankas sistēmā. Pircējam, ja viņš vēlas izmantot šo norēķinu veidu, ir jābūt noslēgtam tiešsaistes līgumam ar „Swedbank”, „SEB”, „Nordea” vai „Citadele” banku. Naudu Pircējs pārskaita el. veikala norēķinu kontā. Atbildīga par datu drošumu šajā gadījumā ir attiecīgā banka, jo visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.
5.4.2. norēķināšanās ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšsamaksa, kad Pircējs, pieslēdzies pie savas internetbankas vai izdrukājis pasūtījumu un aizgājis uz tuvāko bankas nodaļu, pārskaita naudu el. veikala bankas kontā.
5.4.3. uz nomaksu, izmantojot līzinga sabiedrības pakalpojumus.
5.4.4. skaidrā naudā, saņemot preces.
5.5. Pircējs apņemas par precēm samaksāt nekavējoties. Tikai pēc tam, kad saņemta samaksa par precēm, sāk komplektēt preču sūtījumu un noteikt preču piegādes termiņus.

6. Preču piegāde.
6.1. Pircējs, kurš, noformējot pasūtījumu, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Ja gadījumā Pircējs preces pats pieņemt nevar, bet preces piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādāšanu neīstajam subjektam.
6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).
6.4. Pārdevējs piegādā Pircējam preces, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Šie termiņi ir prelimināri, turklāt tos neievēro gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, bet Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Vienlaicīgi Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes noteikumus.
6.5. Visos gadījumos Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums piegādāts saburzītā vai citādi sabojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir klienta nepasūtītas preces vai neatbilstošs to daudzums, nepilna preces komplektācija.
6.7. Pircējam, kurš piegādes laikā pamanījis iepakojuma bojājumus, visos gadījumos ir kurjera izsniegtā sūtījuma piegādes dokumentā jāfiksē piezīme vai jāsastāda atsevišķs akts par šiem bojājumiem. Tas Pircējam jādara kurjera klātbūtnē. Ja šāda procedūra netiek veikta, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par preču bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs neatzīmēja kurjera piegādāto preču pavaddokumentā.

7. Preču kvalitāte, garantijas.
7.1. Katras el. veikalā pārdodamās preces dati tiek vispārīgi norādīti katrai precei pievienotajā preces aprakstā.
7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka el. veikalā esošas preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālo preču lielumam, formām un krāsai Pircēja izmantojamā monitora īpašību dēļ.
7.3. Pārdevējs konkrētiem preču veidiem piešķir noteiktu laiku spēkā esošas kvalitātes garantijas, kuru konkrētie termiņi un citi noteikumi norādīti šo preču aprakstos.
7.4. Ja Pārdevējs konkrētiem preču veidiem nepiešķir kvalitātes garantijas, ir spēkā garantija, kas paredzēta attiecīgā tiesību aktā.

8. Preču atpakaļatdošana un apmainīšana.
8.1. Pārdoto preču trūkumus novērš, nekvalitatīvas preces maina, atdod atpakaļ, pamatojoties uz Priekšmetu atpakaļatdošanas un mainīšanas noteikumiem, kuri apstiprināti ar LR saimniecības ministra 2001. g. 29. jūnija rīkojumu Nr. 217.
8.2. Ja Pircējs vēlas atdot atpakaļ preci atbilstoši Noteikumu 8.1. punktam, viņam jāinformē Pārdevējs pa el. veikala „Kontaktu” sadaļā norādītiem saziņas līdzekļiem, norādot atdodamās atpakaļ preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atpakaļatdošanas iemeslus.
8.3. Pircējam atdodot atpakaļ preces, jāievēro šādi noteikumi:
8.3.1. atpakaļ atdodamai precei ir jābūt oriģinālā kārtīgā iepakojumā;
8.3.2. prece nedrīkst būt Pircēja sabojāta;
8.3.3. prece nedrīkst būt lietota, zaudējusi prečskatu (nedrīkst būt sabojātas etiķetes, noplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts nav spēkā, ja atpakaļ atdod nekvalitatīvu preci);
8.3.4. atdodamai atpakaļ precei jābūt tādas komplektācijas, kādu Pircējs to saņēma;
8.3.5. atdodot atpakaļ preci, obligāti jāpievieno tās iegādāšanās dokuments.
8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, ko atdod atpakaļ Pircējs, ja Pircējs neievēro 8.3. punktā noteikto preču atpakaļatdošanas kārtību.
8.5. Ja atpakaļ atdod nepareizi piegādāto preci un/vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un apmainīt tās pret analoģiskām derīgām precēm.
8.6. Ja gadījumā Pārdevēja rīcībā nav nepieciešamo preču, pret kurām apmainīt, Pircējam tiek atdota atpakaļ samaksātā summa, atskaitot cenu par piegādi.

9. Pircēja un Pārdevēja atbildība.
9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizumu. Ja Pircējs nesniedz precīzus personas datus reģistrācijas formā, Pārdevējs neatbild par sekām, kas tā dēļ radušās un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja, lai tas atlīdzinātu ciestos tiešos zaudējumus.
9.2. Pircējs atbild par darbībām, kuras veiktas, izmantojot šo el. veikalu.
9.3. Piereģistrējies Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja el. veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēgusies pie el. veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un Pircēja pienākumiem, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam bija dota.
9.5. Ja Pārdevēja el. veikalā ir atsauces uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu el. mājaslapām, Pārdevējs neatbild par tajās esošo informāciju vai to darbību, tās mājaslapas neuzrauga, nekontrolē un tos uzņēmumus vai tās personas nepārstāv.
9.6. Ja ir radušies zaudējumi, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

10. Tirgvedība un informācija.
10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt el. veikalā dažādas akcijas.
10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusīgi, bez īpaša brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tās anulēt. Jebkāda akciju noteikumu un kārtības maiņa vai anulēšana ir spēkā tikai uz priekšu resp. no to veikšanas brīža.
10.3. Pārdevējs visus paziņojumus izplata pa Pircēja reģistrācijas formā norādītajiem saziņas līdzekļiem.
10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta Pārdevējam pa el. veikala sadaļā „Kontakti” norādītiem telefoniem un uz el. pasta adresēm.
10.5. Pārdevējs neatbild par to, ka Pircējs nesaņem sūtītos informatīvos vai apstiprinājuma paziņojumus interneta sakaru, elektroniskā pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.

11. Noslēguma nostādnes
11.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas Noteikumi sastādīti, pamatojoties uz LR likumiem un tiesību aktiem.
11.2. Visas nesaskaņas, kas radušās šo Noteikumu ievērošanas dēļ, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdus izspriež LR likumos paredzētajā kārtībā.

Reģistrēties